Geodetická poradna

Nejčastější otázky

A naše vyčerpávající odpovědi…

Kdy a kde všude potřebujete geodeta

 • Prvně je potřeba geodet při vytyčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu (GP) na oddělení parcely.
 • Podruhé při vytyčení budoucí stavby (např. rodinného domu) v terénu podle projektu.
 • Pokud je třeba, tak u nedokončené stavby pro vyhotovení GP pro půjčku.
 • GP pro zápis do katastru nemovitostí lze dělat již po jasně viditelném uspořádání prvního nadzemního podlaží (stavba tedy nemusí být kompletně hotová).

Zpět na seznam otázek

Co je to geometrický plán?

 • Je to výsledek zeměměřických činností.
 • Vyhotovuje se v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí.
 • Je technickým podkladem pro případný zápis změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí.
 • O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou

Zpět na seznam otázek

K čemu slouží geometrický plán?

 • Zaměření stavby: Rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru a dokončené budovy před kolaudací např. novostavby, přístavby, garáže apod.
 • Zřízení věcného břemene: Vyhotovuje se pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku, rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy se nezakresluje.
 • Rozdělení pozemku: Upozorňujeme na nutnost (při pozdějším zápisu plánu do katastru nemovitostí) doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením pozemku.
 • Obnovení a vytyčení vlastnických hranic: Přenáší se hranice zakreslená v katastální mapě do terénu. V terénu se vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastové mezníky, hřeby atd.). Výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná, vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.

Zpět na seznam otázek

Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí

 • Žádost o zápis budovy u příslušného katastrálního úřadu
 • Kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 • Doklad o přidělení čísla popisného/evidenčního
 • Geometrický plán (originál s vyznačením budovy)

Pozn. některé výše zmíněné body se mohou drobně lišit u různých katastrálních úřadů

Zpět na seznam otázek

Náležitosti pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

 • Žádost o zápis
 • Stavební povolení (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 • Geometrický plán (originál s vyznačením rozestavěné budovy)
 • Čestné prohlášení stavebníků že jsou vlastníky rozestavěné budovy, úředně ověřené podpisy

Pozn. některé výše zmíněné body se mohou drobně lišit u různých katastrálních úřadů

Zpět na seznam otázek

Práce geodeta v investiční výstavbě

K hlavním pracem v inženýrské geodézii patří následující činnosti, se kterými vám mohu poradit:

 • Geodetické práce v investiční výstavbě – zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta
 • Vytyčování montovaných i monolitických staveb
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Sledování deformací staveb, hrází
 • Zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí, liniových staveb a budov
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpět na seznam otázek

Další speciální činnosti geodeta

Kromě práce v katastru nemovitostí a investiční výstavbě se zabývám i celou škálou dalších specializovaných prací. Více se můžete dozvědět v sekci Služby, nebo samozřejmě při osobním kontaktu (ústně či písemně) a případně se dozvědět podrobnosti k vámi požadované činnosti.

 • Účelové mapování a tvorba polohopisných a výškopisných podkladů pro projektovou činnost při různých stavbách
 • Výstupy klasické i v digitální formě, v libovolném formátu
 • Zřízení a doplnění bodového pole
 • Veškerá měření a šetření nutná pro projekt a realizaci pozemkových úprav

Zpět na seznam otázek

Poradenství v oblasti GPS, DMT, GIS, fotogrammetrie a FM

Budete-li budovat geoinformační systémy, budete se setkávat s následujícími pojmy. Ve všech uvedených oblastech vám rád poradím a navrhnu pro vás nejefektivnější řešení, využívající vaše stávající zdroje a respektující vaše možnosti.

Globální polohový systém GPS je způsob určování polohy pomocí družic. k němu se používají buď geodetické aparatury, v mnoha případech však stačí i mnohonásobně levnější turistické přijímače (tzv. sběrače GIS dat).

Digitální model terénu (DMT) je počítačový soubor geodat (bodů, linií a ploch), která komplexně popisují průběh terénního reliéfu. DMT umožňuje efektivní řešení nejrůznějších typů prostorových úloh. Více se dozvíte v sekci Služby.

Příprava DMT je také nezbytnou součástí tvorby digitálních ortofotomap. Ty patří k základním vrstvám geoinformačního systému (GIS). Ten vede k zefektivnění práce s prostorovými daty. Ochotně vám poradím s jeho budováním, s výběrem softwarových produktů, výběru podkladových dat i možností jejich pořízení. Snadno lze pomocí GISu tvořit podklady pro správní řízení nebo pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů. GIS data umožňují modelování jevů a dějů v daném území. Nutnost budovat GI systémy vyvstává před každým obecním úřadem nebo větší firmou.

Fotogrammetrie (letecké snímky) slouží jako jeden z podkladů pro rozhodování o území. Pomocí dálkového průzkumu Země lze z družicových dat zjistit mnoho zajímavých informací nejen o poloze, ale i o stavu objektu. Datový výstup z obou metod se používá jako podklad pro budování GISu. Jsem schopen vám poradit se získáním a využitím těchto dat nebo pro vás v případě zájmu tato data přímo obstarat.

Facility Management (FM) je obor, který optimalizuje podpůrné procesy ve firmě s ohledem na organizaci i ekonomii. Hlavní část práce geodeta v oblasti FM je správa nemovitostí a účelné využití informací z katastru nemovitostí.

Zpět na seznam otázek

Odkazy

Může se vám hodit…

A jedna RETROgalerie

Pro úsměv a abyste věděli, že geodeti měli vždy styl a dobrodružství v krvi